കാസ്പിയൻ തടാകം ശോഷിക്കുന്നു?

ആഗോളതാപനത്തിന്റെയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജലാശയങ്ങൾ വറ്റി വരളുന്ന പ്രവണത വർധിച്ചു വരികയാണ്. ഭാവിയിൽ ഏതു ഭൂഖണ്ഡത്തിലും സംഭവിക്കാവുന്നതിന്റെ നേർചിത്രമാണ് ഇന്ന് നാം കാസ്പിയൻ തടാകത്തിൽ ദർശിക്കുന്നത്. 

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക