കോവിഡ് – മാനവരാശിക്ക് ഏതായിരിക്കും മുന്നോട്ടുള്ള പാത?

കോവിഡിന് എതിരെ ലോകമാകെ പോരാട്ടം തുടരുമ്പോൾ , നിലനിൽക്കുന്ന സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥകളും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും. മാനവരാശിക്ക് ഏതായിരിക്കും മുന്നോട്ടുള്ള പാത? വീഡിയോ കാണാം

Leave a Reply