മഹാമാരികളില്‍ നിന്നും നമ്മെ രക്ഷിച്ച ഹാഫ്കിന്‍

ഉക്രൈനിൽ ജനിച്ച് പാരീസിൽ ഗവേഷണം നടത്തി ഇന്ത്യക്കാരെ രക്ഷിച്ച ശാസ്ത്രകാരനായിരുന്നു വാൽഡിമാർ ഹാഫ്കിൻ.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക