തോമസ് മന്നിന്റെ വെനീസിലെ മരണം, സ്വവർഗാനുരാഗ പ്രതീകമായി കോളറ

ഡോ.ബി. ഇക്ബാൽ എഴുതുന്ന മഹാമാരി സാഹിത്യ ശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ പംക്തിയിൽ ജർമ്മൻ സാഹിത്യകാരൻ തോമസ് മന്നിന്റെ വെനീസിലെ മരണം (Death in Venice)  എന്ന നോവൽ പരിചയപ്പെടാം

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക