കോവിഡ് 19 – സ്ത്രീയും പുരുഷനും

കോവിഡ് 19 വ്യാപനത്തിനിടെ ചർച്ചയായ കാര്യമാണ്, കോവിഡ് രോഗവും ലിംഗപരമായ വ്യത്യാസങ്ങളും.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക