സ്റ്റാര്‍ഡസ്റ്റ് മിഷൻ

ഒരു ധൂമകേതുവിന്റെ ദ്രവ്യം പിടിച്ചെടുത്ത് ഭൂമിയിലെത്തിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് 1999ൽ അമേരിക്കയിലെ നാസ വിക്ഷേപിച്ച ബഹിരാകാശ പേടകമാണ് സ്റ്റാർഡസ്റ്റ്.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക