കടലിലും വേണം ദേശീയോദ്യാനങ്ങൾ

ശാസ്ത്രഗതിക്കുവേണ്ടി പ്രൊഫ. ഡാനിയൽ പോളിയുമായി ഡോ. എ. ബിജുകുമാർ, ഡോ. പ്രമോദ് കിരൺ എന്നിവർ നടത്തിയ ഓൺലൈൻ അഭിമുഖത്തിന്റെ സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷ.