സ്‌കോട്ട്‌ലൻഡിൽ നിന്നും കോവിഡ് ചികിത്സാനുഭവങ്ങൾ

ഡോ.ബി.ഇക്ബാൽ എഴുതുന്ന മഹാമാരി സാഹിത്യ ശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ പംക്തിയിൽ ഡോ ഗാവിൻ ഫ്രാൻസിസിന്റെ ഇന്റൻസീവ് കേയർ എന്ന പുസ്തകം പരിചയപ്പെടാം.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക