ഉൽക്കാശിലകളുടെ പ്രാധാന്യം

സൗരയൂഥത്തിന്റെയും, വിശിഷ്യ ഭൂമിയുടേയും ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചും പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള അറിവു നൽകുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് ഉൽക്കാശിലകളുടെ പ്രാധാന്യം.

ശിലകൾക്കും പ്രായമുണ്ടോ? 

ഭൂമി എങ്ങിനെ ഉണ്ടായി? ജീവൻ എങ്ങിനെ രൂപപ്പെട്ടു? ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ ശിലകൾക്ക് സാധിക്കും. ഭൂമിയോളം പ്രായമുള്ള ശിലകൾക്ക് പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലെ രഹസ്യങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാൻ പറ്റും

വജ്രം – മാന്റിലിൽ നിന്നുള്ള അതിഥി

മാന്റിലിലെ തീവ്രമായ സമ്മർദ്ദവും ചൂടും  കാർബൺ നിക്ഷേപത്തെ തിളങ്ങുന്ന വജ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു. . നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഘടന പരിശോധിച്ചാൽഅതിന് മൂന്നു പാളികൾ ഉള്ളതായി കാണാം: ക്രെസ്റ്റ് , മാന്റിൽ, കോർ . ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ...

നവരത്നങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാം

ഭൂവൽക്കത്തിലുള്ള ശിലകളിൽ ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തിൽ പരം ധാതുക്കളാണ് ഉള്ളത്. അത്യപൂർവ്വമായ വർണ്ണവും തിളക്കവും ഉള്ളതിനാൽ ചില ധാതുക്കൾ മനുഷ്യനെ വല്ലാതെ ആകർഷിക്കുന്നു. ആഭരണ പ്രേമികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രത്നങ്ങളാണിവ..

പെൻസിൽ ലെഡ് മുതൽ ടാൽക്കം പൗഡർ വരെ

നാം ജീവിക്കുന്ന ഭൂമി ഭൂമിശാസ്ത്രപഠന പരിപാടിയിലെ കല്ലിനുമുണ്ടൊരു കഥപറയാന്‍ എന്ന മൊഡ്യൂളിലെ ആറാം ഭാഗം. നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ചില ധാതുക്കളെ പരിചയപ്പെടാം. കറുത്തീയം (Lead) എന്ന ലോഹം ഗലീന എന്ന അയിരിൽ നിന്നുമാണ്...

ചെങ്കല്ല്, മണൽക്കല്ല്, കരിങ്കല്ല്

നാം ജീവിക്കുന്ന ഭൂമി ഭൂമിശാസ്ത്രപഠന പരിപാടിയിലെ കല്ലിനുമുണ്ടൊരു കഥപറയാന്‍ എന്ന മൊഡ്യൂളിലെ നാലാംഭാഗം. ചെങ്കല്ല്, മണൽക്കല്ല്, കരിങ്കല്ല് എന്നിവയെ പരിചയപ്പെടാം