കോവിഡും തെരഞ്ഞെടുപ്പും

കേരളത്തിൽ കോവിഡ് നിയന്ത്രണം നിർണ്ണായക ഘട്ടത്തിലെത്തി നിൽക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. രോഗ വ്യാപനത്തിന്റെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആൾക്കൂട്ടം ഒഴിവാക്കി അതിവ്യാപനം തടയുക എന്നതാണ്. ലൂക്ക തയ്യാറാക്കിയ കോവിഡും തെരഞ്ഞെടുപ്പും പോസ്റ്ററുകൾ -സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കിടാം