സിസ്പ്ലാറ്റിന്റെ കണ്ടെത്തൽ

Cisplatin എന്ന തന്മാത്ര ഔഷധ രസതന്ത്രത്തിലുണ്ടാക്കിയ ചരിത്രപരമായ സ്വാധീനം ഇപ്പോഴും വിസ്മയമാണ്. 1844 ൽ Michele Peyrone സിസ്പ്ലാറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച ഗവേഷണഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ തന്മാത്ര എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുള്ള ഒന്നാണെന്ന് ആരും കരുതിയിരുന്നില്ല.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക