ചൈനീസ് വൈദ്യവും അക്യുപങ്ചറും 

ഇന്ത്യൻ വൈദ്യത്തെപ്പോലെ അതി പുരാതനമാണ് ചൈനീസ് വൈദ്യവും. വളരെ വലിയ ഔഷധശേഖരവും ചികിത്സാ മാർഗങ്ങളും ഇതിലുമുണ്ട്. യിംഗ് എന്ന സ്ത്രീശക്തിയും യാംഗ് എന്ന പുരുഷശക്തിയും തമ്മിലുള്ള അസന്തുലിതാവസ്ഥയാണ്

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക