വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ ജനിതകവൈവിധ്യം കേരളത്തിൽ- നമ്മുടെ തനത്  ജനുസ്സുകളെ അടുത്തറിയാം

ഇന്ത്യയുടെ വളർത്തുമൃഗ-പക്ഷി ജൈവ വൈവിധ്യഭൂപടത്തിൽ കേരളത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന തനത് തദ്ദേശീയ ജീവിജനുസ്സുകൾ നമുക്ക് ഏറെയില്ല. വളർത്തുമൃഗജനുസ്സുകളുടെ ഔദ്യോഗിക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട കേരളത്തിൽ നിന്നുമുള്ള  ജനുസ്സുകൾ വെച്ചൂർ പശു , മലബാറി ആട്, അട്ടപ്പാടി കരിയാട്, തലശ്ശേരി കോഴി എന്നീ നാലേനാല് ജീവിയിനങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അവയെ വിശദമായി പരിചയപ്പെടാം

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക