സ്ഥിരമായി മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക.

കേരളത്തിലെ ബാറുകളും, ബെവ്കൊ വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളും അടച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യത്തിൻ്റെ ലഭ്യത തീരെ ഇല്ലാതായിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ സ്ഥിരമായി മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാൻ പോവുകയാണ്. 

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക