ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് പുതിയ ഒരു വാക്‌സിൻ

വാൽനേവ എസ് ഇ (Valneva SE) നിർമിച്ച വാക്സിൻ ഇപ്പോൾ മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക