സൂക്ഷ്മജീവികളെ ആദ്യം കണ്ടയാൾ

ജി. ഗോപിനാഥന്‍ ദേശീയ ശാസ്ത്രദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ജി.ഗോപിനാഥൻ എഴുതിയ കുറിപ്പ്. മൈക്രോസ്കോപ്പ് രൂപംകൊള്ളുന്നതിന് (1830)ഏറെ മുമ്പുതന്നെ(1675) ഒറ്റ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് സൂക്ഷ്മജീവികളെ നിരീക്ഷിക്കുകയും അവയുടെ

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക