മഹാമാരിയെക്കുറിച്ചൊരു വെളിപാടുപുസ്തകം

മഹാമാരി സാഹിത്യത്തിലെ ക്ലാസിക്ക് കൃതിയായി കരുതപ്പെടുന്ന നോവലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് എഴുത്തുകാരി മേരി ഷെല്ലിയുടെ ദി ലാസ്റ്റ് മാൻ

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക