ഭൂകമ്പങ്ങളും സുനാമികളും ഉണ്ടാകുന്നതില്‍ ഭൂഗർഭജലത്തിന്റെ സ്വാധീനം

നേച്ചർ ജേർണലിൽ ഒരു പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അന്തർദേശീയ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ഒരു സംഘം, ഭൂഗർഭജലത്തെ പറ്റിയും ഭൂമിയുടെ ആഴങ്ങളിൽ ഉള്ള ജലത്തെയും അതു മാഗ്മ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ വഹിക്കുന്ന പങ്കിനെക്കുറിച്ചും ഇതിന് ഭൂകമ്പ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഉള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള തെളിവുകളാണ് ഇതില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക