ബ്ലൂ ഇക്കോണമിയും ഇന്ത്യയും

ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് 2021 ഫെബ്രുവരി മാസം പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ബ്ലൂ ഇക്കോണമി കരടു നയരേഖ 2021 ചർച്ച ചെയ്യുന്നു

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക