ഫോസ്ഫറസ് – ഒരു ദിവസം ഒരു മൂലകം

ലൂക്ക – ആവര്‍ത്തനപ്പട്ടികയുടെ 150ാംവാര്‍ഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഒരു ദിവസം ഒരു മൂലകം (One day One Element) പംക്തി തുടരുന്നു. പതിനഞ്ചാം ദിവസമായ ഇന്ന് ഫോസ്ഫറസിനെ പരിചയപ്പെടാം.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക