തക്ഷൻകുന്ന് സ്വരൂപത്തിലെ വസൂരി

മഹാമാരി സാഹിത്യ ശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ പംക്തിയിൽ യു.കെ.കുമാരന്റെ തക്ഷൻകുന്ന് സ്വരൂപം നോവലിനെക്കുറിച്ച്

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക