കോവിഡ്‌ 19 വായുവിലൂടെ (എയർബോൺ) പകരുമോ ?

ഡോ. അരുണ്‍ എന്‍.എം. സാർസ്സ്‌ കോവ്‌ 2 അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ വായു മാർഗ്ഗം പകരും എന്നതിനു (കൂടുതൽ) തെളിവുകൾ കിട്ടി എന്ന അവകാശ വാദവുമായി 239 ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഒരു

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക