വീട്ടുവളപ്പിലെ കോഴി വളര്‍ത്തല്‍

മുട്ടയുൽപ്പാദനത്തിൽ സ്വയംപര്യാപ്തത എന്ന ലക്ഷ്യം നമ്മെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമിപ്പിച്ചത് ഈ ലോക്ക് ഡൗൺ കാലമാണ്.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക