കോവിഡ് മഹാമാരി അവസാനിക്കുമോ? എപ്പോൾ? എങ്ങിനെ ?

2019 ഡിസംബർ അവസാനം ചൈനയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കോവിഡ്-19 ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകളുടെ ജീവനപഹരിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ആറുമാസമാകുന്നു. എല്ലാവരുടെയും നാവിൻ തുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യമാണുള്ളത്. കോവിഡ് എന്നെങ്കിലും അവസാനിക്കുമോ? എങ്കിൽ എപ്പോൾ? എങ്ങിനെ?.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക