സിസ്പ്ലാറ്റിനും കാൻസർ ചികിത്സയും

സിസ്പ്ളാറ്റിൻ എന്ന ഇനോർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് കാൻസറിനുള്ള മരുന്നാക്കി വികസിപ്പിച്ചതിനു പിന്നിലും ആകസ്മികതയുടെ ചരിത്രമുണ്ട്.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക