വൈദ്യുത-കാന്തിക-തരംഗ ചികിത്സകൾ 

വൈദ്യുത-കാന്തിക- വികിരണങ്ങൾ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ രോഗനിർണയത്തിനും ചികിത്സയ്ക്കും ഏറെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എക്സ് റേ, എം.ആർ.ഐ, അൾട്രാസൗണ്ട് തുടങ്ങിയ രോഗനിർണയ ഉപാധികൾ, കാൻസർ ചികിത്സയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന റേഡിയോ ആക്ടീവ്

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക