കറുത്ത വെളിച്ചം ഉണ്ടോ ?

എങ്ങിനെയാണ് വെളുത്ത പ്രതലത്തിൽ കറുത്ത ചിത്രം കാണിക്കുന്നത് ? കറുത്ത വെളിച്ചം ഉണ്ടോ ?

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക