ഓറിയോണിഡ് ഉൽക്കാ പ്രവാഹം മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി നിരീക്ഷിച്ചതെന്ന്‌ ?

വി.എസ്.നിഹാൽ

ഹാലി ധൂമകേതു കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഉല്ക്കവര്‍ഷമാണ് ഓറിയോണിഡ് ഉൽക്ക പ്രവാഹം. 1404 ബിസിക്കും 240 ബിസിക്കും ഇടയിൽ ഭൂമിയുടെ പശ്ചിമഅർദ്ധ ഗോളത്തിൽ (വെസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ) ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യർ ഓറിയോണിഡ് ഉൽക്കാ പ്രവാഹം നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നോ ?

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക