ശാസ്ത്രകലണ്ടർ

MonthWeekDay
September 2021
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
August 30, 2021

All day: റഥര്‍ഫോര്‍ഡിന്റെ ജന്മദിനം

August 31, 2021 September 1, 2021 September 2, 2021 September 3, 2021 September 4, 2021

All day: സെപ്റ്റംബർ 4 – അന്താരാഷ്ട കഴുകൻ ദിനം

September 5, 2021

All day: റഡോൾഫ് വിർക്കോയുടെ ചരമദിനം

September 6, 2021 September 7, 2021 September 8, 2021 September 9, 2021 September 10, 2021

All day: ലോക ആത്മഹത്യാ പ്രതിരോധ ദിനം

September 11, 2021 September 12, 2021

All day: ഐറീൻ ക്യൂറി ജന്മദിനം

September 13, 2021 September 14, 2021 September 15, 2021 September 16, 2021

All day: ഓസോൺദിനം

September 17, 2021

All day: കോൺസ്റ്റാന്റിൻ സിയോൾക്കോവ്‌സ്‌കി, ബെർണാഡ് റീമാൻ ജന്മദിനം

September 18, 2021 September 19, 2021
September 20, 2021 September 21, 2021

All day: അൽഷിമേഴ്സ് ദിനം

All day: കാംർലിംഗ് ഓൺസ്, എച്ച്. ജി. വെൽസ് ജന്മദിനം

September 22, 2021

All day: മൈക്കല്‍ ഫാരഡേ ജന്മദിനം

September 23, 2021 September 24, 2021 September 25, 2021

All day: സതീഷ് ധവാൻ – ജന്മവാർഷികദിനം

September 26, 2021

All day: അന്താരാഷ്ട്ര ബധിരദിനം

September 27, 2021

All day: മാർട്ടിൻ റൈലിന്റെ ജന്മദിനം

September 28, 2021

All day: പോൾ വില്ലാർഡിന്റെ ജന്മദിനം.

All day: ലോക പേവിഷബാധ ദിനം

September 29, 2021

All day: CERN സ്ഥാപകദിനം, എന്റികോ ഫെര്‍മി ജന്മദിനം

September 30, 2021

All day: ഹാൻസ് ഗൈഗർ ജന്മദിനം.

October 1, 2021

All day: ലോക വയോജന ദിനം, ഓട്ടോ റോബർട് ഫ്രിഷിന്റെ ജന്മദിനം, നാസയുടെ ആരംഭം

October 2, 2021

All day: വില്യം റാംസെ ജന്മദിനം

October 3, 2021