ശാസ്ത്രകലണ്ടർ

MonthWeekDay
November 2021
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
November 1, 2021 November 2, 2021 November 3, 2021 November 4, 2021 November 5, 2021

All day: ജെ.ബി.എസ്. ഹാൽഡേൻ ജന്മദിനം

November 6, 2021 November 7, 2021

All day: മേരി ക്യൂറിയുടെ ജന്മദിനം

November 8, 2021

All day: എഡ്മണ്ട് ഹാലി ജന്മദിനം

November 9, 2021 November 10, 2021

All day: ലോകശാസ്ത്രദിനം

November 11, 2021 November 12, 2021

All day: ദേശീയ ‘പക്ഷിനിരീക്ഷണദിനം – സാലിം അലിയുടെ 124-ാം ജന്മദിനം

November 13, 2021 November 14, 2021
November 15, 2021 November 16, 2021 November 17, 2021 November 18, 2021 November 19, 2021 November 20, 2021 November 21, 2021

All day: തുമ്പ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണത്തിന്റെ ഓർമ്മദിനം

November 22, 2021 November 23, 2021 November 24, 2021 November 25, 2021 November 26, 2021 November 27, 2021 November 28, 2021

All day: എന്റികോ ഫെര്‍മി - ചരമദിനം

All day: ഫെഡറിക് എംഗൽസ് ജന്മദിനം

November 29, 2021 November 30, 2021 December 1, 2021 December 2, 2021

All day: ഭോപ്പാൽ കൂട്ടക്കൊല - ഓർമ്മദിനം

December 3, 2021 December 4, 2021 December 5, 2021