ശാസ്ത്രകലണ്ടർ

Week of Jun 27th

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
June 27, 2022 June 28, 2022 June 29, 2022(1 event)

All day: സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ദിനം – മഹാലനോബിസിനെ ഓർക്കാം

June 30, 2022 July 1, 2022 July 2, 2022 July 3, 2022

ലൂക്ക ശാസ്ത്രകലണ്ടറിന്റെ ഇന്ററാക്ടീവ് പി.ഡി.എഫ് ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക