നിർമിത ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് മെച്ചപ്പെടുത്തിയ അപ്പോളോ വിഡിയോകൾ

നിർമിത ബുദ്ധി ( Artificial Intelligence) ഉപയോഗിച്ച് മെച്ചപ്പെടുത്തിയ അപ്പോളോ വിഡിയോകൾ കാണാം.

അപ്പോളോ 11 – ആദ്യത്തെ കാല്‍വെപ്പ്

അപ്പോളോ 15

അപ്പോളോ 16 – Apollo 16 Rover


കടപ്പാട് Dutchsteammachine

Leave a Reply