പ്രൊഫ.എം.കെ.പ്രസാദ് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം – മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ

2022 മാർച്ച് 21 ന് എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ ബോട്ടണി അലുമിനി സംഘടിപ്പിച്ച പ്രൊഫ.എം.കെ.പ്രസാദ് അനുസ്മരണ പരിപാടിയിൽ മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ നടത്തിയ പ്രഭാഷണം : Conserving nature in a dual society കേൾക്കാം…

Leave a Reply