ഗ്രഹണം ഉണ്ടാകുന്നതെങ്ങനെ ?

2020 ജൂണ്‍ 21‍ വലയ സൂര്യഗ്രഹണത്തെ വരവേൽക്കാം–  ഗ്രഹണം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു?, ഗ്രഹണത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പതിവ് ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങള്‍, ഗ്രഹണം സ്റ്റെല്ലേറിയത്തിലൂടെ എങ്ങനെ കാണാം?  മനോഷ് ടി.എം. വിശദമാക്കുന്നു


2021 ജൂണ്‍ 21 ഗ്രഹണം live കാണാം

വലയസൂര്യഗ്രഹണം തത്സമയം കാണാം

വലയസൂര്യഗ്രഹണം തത്സമയം കാണാം

 

ഗ്രഹണം സംബന്ധിച്ച  മറ്റു ലൂക്ക ലേഖനങ്ങളും വീഡിയോകളും

Leave a Reply