ഡ്രാഗൺ മാൻ – മനുഷ്യ പരിണാമത്തിലെ പുതിയ കണ്ണി

ചൈനയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ഹാർബിൻ തലയോട്ടിയുടെ പുതിയ പഠനങ്ങൾ മനുഷ്യ പരിണാമത്തിലെ പുതിയ കണ്ണിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഡ്രാഗൺ മനുഷ്യൻ എന്ന, നമുക്ക് ഇതുവരെ പരിചയം ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു പ്രാചീന മനുഷ്യന്റെ വിശേഷങ്ങൾ. വീഡിയോ കാണാം


ഈ വിഷയത്തിൽ ലൂക്ക സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ക്ലബ്ഹൌസ് ജൂലൈ 3 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാം – അറിയിപ്പുകൾക്കായി ലൂക്ക ക്ലബ്ഹൌസ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാം. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


മനുഷ്യപരിണാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു ലേഖനങ്ങൾ

Leave a Reply