ആഗോളതാപനവും കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്ത്?

ആഗോളതാപനവും കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്ത്? – വിശദമാക്കുന്ന വീഡിയോ കാണാം


മലയാളത്തിലുള്ള കാലാവസ്ഥാസംബന്ധിയായ മലയാളം വീഡിയോകള്‍ക്ക് The Climate Channel മലയാളം  സന്ദര്‍ശിക്കുക

Leave a Reply