മാംസാഹാരവും മസ്തിഷ്ക വളർച്ചയും

മസ്തിഷ്കത്തിലെ നാഡീകോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നാഡീശൃംഖലകൾ തുടങ്ങിയവ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. മറ്റു ജീവികളുടെ സവിശേഷമായ ബുദ്ധി പരിചയപ്പെടുത്തി മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കം ചരിത്രപരമായി പരിണമിച്ചത് വിശദീകരിക്കുന്നു. ഈ ഊർജ ലഭ്യതയും മസ്തിഷ്ക്ക വളർച്ചയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിശദീകരിച്ച് അതിൽ ഭക്ഷണ രീതികളുടെ പ്രാധാന്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മനുഷ്യപരിണാമത്തിന്റെ നാൾവഴികൾ

ജനിതക-ഫോസിൽ തെളിവുകൾ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു. 15,000 മുതൽ 40,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ള കാലയളവിൽ ഹോമോ സാപിയൻസ് അതിജീവനം സാധ്യമായ ഒരേയൊരു മനുഷ്യവംശമായി മാറി. പക്ഷേ നമ്മൾ മാത്രമായിരുന്നില്ല ഈ ഭൂമിയിലെ ‘മനുഷ്യകുലത്തിലെ’ അംഗങ്ങൾ. നമ്മൾ മറ്റ് ‘മനുഷ്യരുമായി’ ഒരേ സമയം സഹവസിച്ചിരുന്നു, നിലനിന്നിരുന്നു, എന്നുമാത്രമല്ല വിവിധ ഹോമിനിൻ സ്പീഷീസുകളുമായി ജനിതകമായി ആയി ഇടകലരുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

കാലാവസ്ഥാ മാറ്റവും മനുഷ്യ പരിണാമവും

ഭൂമിയിൽ ആദിമ മനുഷ്യന്റെ ആവിർഭാവവും, തുടർന്നുള്ള പരിണാമ പ്രക്രിയയും ഇതര ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റവും എല്ലാം ഭൂമിയിലെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്  നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഒരു പുതിയ പഠനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

കോ ഇവല്യൂഷൻ

പ്രാവിന്റെയും കുരങ്ങന്റെയും പ്രാണിയുടെ പായും താറാവിന്റെയും നൃത്തം ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയുടെയുമൊക്കെ സാമ്യമുള്ള പൂക്കൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇക്കൂട്ടർ ഇപ്രകാരമുള്ള രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഈ അന്വേഷണം എന്നെ എത്തിച്ചത് കൊഇവല്യൂഷൻ എന്ന വാക്കിലേക്കാണ്.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

ജീവപരിണാമത്തിന്റെ ഉന്മത്തനൃത്തം – ചിത്രം കാണാം

ജീവപരിണാമം – ലൂക്ക, ബാക്ടീരിയ, ബഹുകോശ ജീവികൾ, മത്സ്യം, ഉരഗങ്ങൾ, സസ്തനികൾ, പ്രൈമേറ്റുകൾ, മനുഷ്യർ… നിക്കോളാസ് ഫോങ് (Nicolas Fong) എന്ന കലാകാരന്റെ രചനയാണ് ചുവടെ കാണുന്നത്.. ‘ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇല്യൂഷൻ ഡിസ്‌ക്’ അഥവാ ‘ഫെനകിസ്റ്റോസ്‌കോപ്പ്'(phenakistoscope) ശൈലിയിലാണ് ഈ അതിശയകരമായ ആനിമേഷൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

ഉറക്കത്തിന്റെ പരിണാമം

പരിണാമപരമായി ഉറക്കത്തിന്റെ ധർമ്മവും ഉറക്കത്തിന്റെ പരിണാമവും വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ലേഖനം. ഉറക്കം മസ്തിഷ്‌കത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ജൈവ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആധുനിക ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉറക്കം എങ്ങനെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു എന്നും അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

കോസ്മിക് കലണ്ടർ

കാൾ സാഗൻ (Carl Sagan) അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകമായ The Dragons of Eden എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ ആണ് ഈ ആശയം മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത്. സംഗതി ലളിതമാണ്. പ്രപഞ്ചമുണ്ടായിട്ട് ഇത് വരെ ഉള്ള കാലയളവിനെ – അതായത് 13.8 ബില്യൺ വർഷത്തെ – ഒരൊറ്റ വർഷത്തെ, അതായത്  365 ദിവസത്തിൻ്റെ ഒരു  കാലയളവിലേക്ക് ചുരുക്കുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

ഭൂമിയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ സമയപ്പട്ടിക

ജീവജാതികളുടെ പരിണാമം ഭൂമിയുടെ മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പരിശോധിക്കുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക