ഓസോണ്‍ ദിനവും കാലാവസ്ഥാ മാറ്റിത്തിനെതിരായ യുദ്ധവും

സെപ്റ്റംബര്‍ 16 ഓസോണ്‍ ദിനമാണ്. ഓസോണ്‍ പാളിയുടെ ശോഷണം ഇന്ന് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകളിലേക്ക് എത്തിനില്‍ക്കുന്നു. സെപ്റ്റംബറില്‍ ലോകമെമ്പാടും ജനകീയ മാര്‍ച്ചുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കാന്‍ പരിസ്ഥിതി സംഘടനകള്‍…

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

കുഞ്ഞുവായന

കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വായനക്ക് രസകരവും പ്രയോജനകരവുമായ പുസ്തകങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുക.അതിന്റെ അക്കാദമികമായ സാദ്ധ്യതകള്‍ചര്‍ച്ച ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ബ്ലോഗാണ് കുഞ്ഞുവായന.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മാത്തോഫോബിയ

സമ്പന്നമായ ഗണിത ശാസ്ത്രപാ‍രമ്പര്യം നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും സമീപകാലത്ത് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗണിത ശാസ്ത്രത്തോടുള്ള താതപര്യം കുറഞ്ഞുവരികയാണ്. ലോകത്ത് പലരാജ്യങ്ങളിലും ഈ പ്രവണത കാണുന്നുണ്ട്. കണക്ക് പേടി (Mathophobhia) എന്നാണിതിനെ

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക