ചലനത്തിന്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത ചരിത്രം

ഇ.എൻ.ചിത്രസേനൻ

ഇക്കണോമിസ്റ്റ് വാരികയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി എഡിറ്ററായ ടോം സ്റ്റാൻഡേജ് (Tom Standage) ചലനത്തിന്റെ ചരിത്രവും കാറുകൾ സമൂഹത്തിലുണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങളും തന്റെ പുതിയ പുസ്തകമായ A Brief History of Motion: From the Wheel to the Car to What Comes Next (ചലനത്തിന്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത ചരിത്രം: ചക്രം മുതൽ കാർ വരെ അടുത്തതായി വരുന്നത് വരെ) എന്നതിലൂടെ വിശദീകരിക്കുന്നു.

ടോം സ്റ്റാൻഡേജ് കടപ്പാട്: mediadirectory.economist

ഏകദേശം 3,500 ബിസിയിലെ, ചക്രത്തിൽ തുടങ്ങി കുതിര വണ്ടി, ട്രെയിനുകൾ, സൈക്കിളുകൾ എന്നിവയുടെ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ നീങ്ങിക്കൊണ്ട് കാറിന്റെ ഉയർച്ചയും നഗര ഗതാഗതത്തിന്റെ ഭാവിയും – വിശാലമായ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലവും പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

മൊബൈൽ ഫോൺ വന്നപ്പോഴുണ്ടായ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് കാറിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടെ അന്നു നടന്നത്. കാറിലൂടെ എണ്ണമറ്റ രീതിയിൽ നമ്മുടെ സമൂഹം രൂപപ്പെട്ടു. അവയിൽ പലതും അപരിചിതമായിരുന്നു. ചുവപ്പ് എന്നാൽ നിർത്തുക എന്നും പച്ച എന്നാൽ പോകുക എന്നും അർഥമാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ചില രാജ്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇടതുവശത്തും ചിലത് വലതുവശത്തും ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു പോസ്റ്റ്-കാർ ലോകത്ത് എങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കാം? തുടങ്ങിയവ ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.

കടപ്പാട്: amazon

2000 മുതൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മുഴുവൻ കാലഘട്ടത്തിലും യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അമേരിക്കക്കാർ റോഡുകളിൽ മരിച്ചു. നടക്കാവുന്ന അയൽ പക്കങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന അമേരിക്കക്കാരുടെ ഭാരം ശരാശരി 6-10 lb കുറവാണ്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ ഉദ്വമനത്തിന്റെ 17 ശതമാനവും റോഡ് വാഹനങ്ങളാണ്. ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ, റൈഡ്-ഹെയ്ലിംഗ് ആപ്പുകൾ, സ്കൂട്ടർ വാടക, ഒരുപക്ഷേ സ്വയംഭരണ വാഹനങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ചക്രങ്ങൾ പുനർനിർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് സ്റ്റാൻഡേജ് ശരിയായി വാദിക്കുന്നു.

കാറുകളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യയും രാഷ്ട്രീയവും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം ആദ്യമായാണ് എഴുതപ്പെടുന്നത് എന്നതും ഈ പുസ്തകത്തെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നു.

A Brief History of Motion: From the Wheel to the Car to What Comes Next by Tom Standage Publishers: Bloomsbury 2021 ISBN: 9781526608314, Price: Rs. 699.00

നവംബർ 2021 ലെ ശാസ്ത്രഗതിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

 

 

Leave a Reply