പെയ്യാനും പെയ്യാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുള്ള മഴ

വൈശാഖൻ തമ്പിശാസ്ത്രപ്രചാരകൻശാസ്ത്രഗതി എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ് അംഗംFacebookYoutubeEmail കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനത്തിൽ മോഡലുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും ന്യൂമറിക്കൽ പ്രവചനം എന്താണെന്നും കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനത്തിൽ കെയോസ് ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളി എന്താണെന്നും വിശദമാക്കുന്നു. 2024 ജൂൺലക്കം ശാസ്ത്രഗതി മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച...

Close