കേരളത്തിലെ ഭൂചലനവും അറിയേണ്ട വസ്തുതകളും

ഡോ. എസ്. ശ്രീകുമാർജിയോളജി അധ്യാപകൻDisaster Management Expert,KILA , Former Director, IRTCEmail കേരളത്തിലെ തൃശൂർ, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ജൂൺ 15, 16 തീയതികളിൽ ചെറു ഭൂചലനങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഭൂമിയുടെ ചില...

Close