ഹസോറ ക്രോമസ്സിന് യു.എ.ഇ പാസ്സ്പോർട്ട് കിട്ടുമോ ?

സാധാരണ മനുഷ്യർ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രബോധ്യത്തോടെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതിയെ നിരീക്ഷിച്ച് പഠിച്ചാൽ , ആ നിരീക്ഷണങ്ങൾ കൃത്യതയോടെ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ അത് പരിസ്ഥിതി ചരിത്രത്തിന് വലിയ സമ്പാദ്യമാകും…
സിറ്റിസൺ സയൻസിന്റെ പ്രാധാന്യം തെളിയിക്കുന്ന ഈ കുറിപ്പ് വായിക്കൂ…

കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം – ലൂക്ക കോഴ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു.

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ ലൂക്ക സയൻസ് പോർട്ടൽ *‘കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം’ Science of Climate Change– പഠനപരിപാടി* ആരംഭിക്കുന്നു. ജൂൺ ആദ്യവാരം കോഴ്സ് തുടങ്ങും. എന്താണ് കാലാവസ്ഥാമാറ്റം ?, അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു ?, കാലാവസ്ഥാ...

Close