ഒളിമ്പ്യാഡുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മിടുക്കർക്ക് ലൂക്കയുടെ ആശംസകൾ

ഇത് ഒളിമ്പ്യാഡുകളുടെ കാലമാണ്. ഇവയിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായത് ഇൻ്റർ നാഷണൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഒളിമ്പ്യാഡ്. അത് നടക്കുന്നത് നോർവേയിലെ ഓസ്ലോയിൽ 2022 ജൂലൈ 9 മുതൽ 16 വരെ.