ചെളി പോലൊരു റോബോട്ട് 

ചെളി പോലെയാണ് ഈ റോബോട്ടിന്റെ രൂപവും ഘടനയും. ഇലാസ്തിക സ്വഭാവമുള്ള റോബോട്ടുകളും ദ്രവഘടന (fluid -based) ഉള്ള റോബോട്ടുകളും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതാദ്യമായാണ് ഈ രണ്ടു ഗുണവും ഉള്ള റോബോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.

മാനസികാരോഗ്യം എല്ലാവർക്കും: ലോക മാനസികാരോഗ്യ റിപ്പോർട്ട് 2022

സർക്കാരുകൾക്കും സന്നദ്ധ സംഘടനകൾക്കും മാനസികാരോഗ്യ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിന് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സഹായകമായേക്കും. ദേശീയ, സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ പരിപാടികളിൽ ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കാം.