ഒരു ആരോഗ്യ സംവാദം

പ്രാഥമികാരോഗ്യത്തിനും സർക്കാരിൻ്റെ മുതൽ മുടക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുമൊക്കെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദം ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവണം. പൗരാണിമ മഹിമ പറച്ചിലും ഗൂഢാലോചനാ സിദ്ധാന്തങ്ങളുമൊക്കെ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുക മാത്രമേ ചെയ്യൂ. ഡോക്ടർ അരവിന്ദൻ രചിച്ച ആരോഗ്യ സംവാദം – വായിക്കാം

Close