എന്തുകൊണ്ട് വാക്‌സിനുകൾ സൗജന്യമായി നല്കണം?

വാക്‌സിൻ വില നിയന്ത്രണം നീക്കുന്നത് വാക്സിനുകളുടെ ഉയർന്ന വിതരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് സർക്കാരും വാക്സിൻ നിർമ്മാതാക്കളും വാദിക്കുന്നു. അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള പുതിയ വാക്സിനുകളുടെ പ്രവേശനം ഉയർന്ന വില ഈടാക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യയിലുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. പുതിയ നയം വാക്സിൻ വിതരണത്തിൽ ഉയർന്ന തോതിൽ സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം അനുവദിക്കുമെന്നും ഇത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് നിരക്ക് വേഗത്തിലാക്കുമെന്നും അവർ വാദിക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് വാദങ്ങളും തെറ്റാണ്, തെളിവുകളൊന്നും അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ വാദിക്കാൻ നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്, ഏഴ് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ മാത്രം ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു.

എന്തുകൊണ്ട് വാക്സിൻ സൗജന്യവും സാർവത്രികവുമാകണം? – നയവും രാഷ്ട്രീയവും RADIO LUCA

ഇന്ത്യയുടെ കോവിഡ് വാക്സിൻ പോളിസി വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴി വെച്ചിരിക്കുകയാണു. 18 മുതൽ 45 വയസ്സുവരെയുള്ളവർക്ക് മെയ് 1 മുതൽ വാക്സിൻ നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതിനൊപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ കൂടിയ വിലക്ക് വാക്സിൻ സ്വന്തം നിലക്ക് വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്യണം എന്ന നിർദ്ദേശവും വന്നിരുന്നു. ഈ വാക്സിൻ നയത്തിന്റെ പാളിച്ചകൾ എന്തെല്ലാമാണു എന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുകയാണു ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ്.

Close