ശാസ്ത്ര നൊബേൽ പുരസ്കാരം 2020 -അവതരണങ്ങൾ

ഫിസിക്സ് 2020 -തമോദ്വാരങ്ങൾ – ഡോ.അജിത് പരമേശ്വരൻ


വൈദ്യശാസ്ത്രം 2020 – കരളിനെ കാർന്നുതിന്നുന്നവരെ തേടി – ഡോ.കെ.പി അരവിന്ദൻ


രസതന്ത്രം 2020 – തിരുത്തിയെഴുതാം നമ്മുടെ ജീനോം – ഡോ.ബീന പിള്ള


Leave a Reply